SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI

22.03.2018

Bafra Belediyesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları


BAFRA BELEDİYESİ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN

İLAN METNİ

 

               Belediyemiz bünyesinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar 09-12-13-14.03.2018 tarihlerinde uygulamalı olarak sınava tabi tutulmuş ve başarılı olan personeller (EK-1) de bilginize sunulmuştur.

 

            1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR” usul ve esasların Geçici 24 üncü Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ ın “Sınavın gerçekleştirilmesi ve İlanı” başlıklı 39. Maddesinde belirtilen “(5) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

            Sınavda başarılı olan adaylar için, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğünden talep edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları geldiğinde yeniden değerlendirme yapılacaktır.

 

            Sınavda başarısız olanlar, iş bu ilan tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde (25.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar) Samsun Valiliği Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

 

            İlgililere ilanen tebliğ olunur. 22.03.2018

 

 


Okunma Sayısı : 1861

Resimler

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARISINAV SONUÇLARI