ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE İLANI

06.04.2022


BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIDAN 5 ADET BAKIM, ONARIM ve TAMİRİ EKONOMİK OLMAYAN ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE İLANI

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIDAN

5 ADET BAKIM, ONARIM ve TAMİRİ EKONOMİK OLMAYAN

ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE İLANI

MADDE 1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda plakaları, markası, cinsi, modeli, şase numarası, durumu, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen; bakım, onarım ve tamir maliyeti ekonomik olmayan 5 adet araç; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) ile ayrı ayrı olmak üzere satış ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2-Satışı Yapılacak Araçların Özellikleri, Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminatları; Geçici Teminat Muhammen Bedel üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3 tür. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 25/A maddesine göre)

 

SIRA
NO

PLAKA

MARKA - CİNSİ

MODEL

ŞASE NO

DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ

(KDV DAHİL)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

55 NT 001

MERCEDES

KAMYONET (PANELVAN)

2007

WDF63981113258187

TRAFİKTEN ÇEKİLMEMİŞTİR.

151.250,00 TL

4.540,00 TL

19.04.2022

10.00

2

55 NV 654

IVECO

OTOBÜS

2001

NMS080A000T801228

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

12.750,00 TL

390,00 TL

19.04.2022

10.20

3

55 FH 701

İNTERNATINOL

KAMYONET

1975

4012T00380961

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

4.100,00 TL

130,00 TL

19.04.2022

10.40

4

55 EU 596

BMC

CENAZE ARACI

2002

NMC800BCCSH100634

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

21.200,00 TL

640,00 TL

19.04.2022

11.00

5

55 96 264

STEYR

KEPÇE TRAKTÖR

1996

T.295.02.12.4264

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

38.320,00 TL

1.150,00 TL

19.04.2022

11.20

MADDE 3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 250,00 TL olup, Şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır. Her araç için ayrı şartname alınacaktır.

MADDE 4-İhaleler Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) Belediye Encümen Toplantı Odasında (Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

MADDE 5-İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne en geç 19.04.2022 Salı günü saat 09:30’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

MADDE 6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı D.İ.K nu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

e)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz, Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı,

 

MADDE 7-

İhalenin Yapılacağı Yer :Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati :19 Nisan 2022 Salı Günü 10.00’da başlayacak ve tüm taşınırların ihalesi tamamlayıncaya kadar devam edecektir.

Evrakları Sunma Tarih ve Saati :19 Nisan 2022 Salı Günü 09.30’a kadar

 

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Okunma Sayısı : 3070

Resimler