GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

13.09.2022


GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

MADDE 1- İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan, aşağıda niteliği belirtilen ve mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

ARSA-ARAZİ

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

TAHMİNİ BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

FEVZİÇAKMAK (DEDEDAĞI)

2389

6

ARSA

977,4

2.932.200,00

87.970,00

04.10.2022

09:00

2

FEVZİÇAKMAK (DEDEDAĞI)

2386

6

ARSA

599,28

749.100,00

22.480,00

04.10.2022

09:20

3

ASMAÇAM

140

1

TARLA

8.792,02

87.930,00

2.640,00

04.10.2022

09:40

4

ASMAÇAM

137

3

TARLA

649,69

6.500,00

200,00

04.10.2022

09:50

5

KANLIGÜNEY

279

4

TARLA

5.694,21

56.950,00

1.710,00

04.10.2022

10.00

6

KANLIGÜNEY

282

7

TARLA

958,44

9.590,00

290,00

04.10.2022

10:10

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkullerin:

MADDE 3 – İhaleye ilişkin şartname bedeli 250,00 TL olup Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır. Her taşınmaz için ayrı şartname alınacaktır.

MADDE 4 - İhaleler Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) Belediye Encümen Toplantı Odasında (Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

MADDE 5 - İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 03.10.2022 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

MADDE 6- İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerden Aşağıdaki Şartlar Aranır:

a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,     

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

e) Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

MADDE 7 – İhalenin Yapılacağı Yer : Bafra Belediye Başkanlığı  Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati :04 Ekim 2022 Salı Günü Saat: 09.00’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.

(Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.)

Evrakların Teslim Tarih ve Saati   :03 Ekim 2022 Pazartesi Günü Saat: 17.00’a kadar

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Okunma Sayısı : 2319

Resimler