Tekstil Atıkları Toplama İhale İlanı

30.09.2022


TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İHALE İLANI

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İHALE İLANI
 

1-) İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan tekstil atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşınma, ayrıştırılma ve değerlendirme hakkının 3 yıl (36 Ay) süre ile verilmesi.

Sıra No

İşin Adı

Muhammen Bedel (Yıllık)

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

1

Tekstil Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanma, Taşınma, Ayrıştırılma ve Değerlendirilmesi

240.000,00 TL

21.600,00 TL


14.10.2022
10:30

              Yukarıda belirtilen iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45. maddelerine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

             

              2-) ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:

              İhale Şartnameleri mesai saatleri içinde Bafra Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

             

              3-) İSTENEN BELGELER:

 1. İhale katılım dilekçesi
 1. Tebligat ve İkametgâh adresi gösterir form
 2. Kanuni ikametgâh belgesi
 3. Gerçek kişilerde Nüfus cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
 4. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihale yasaklısı olmamak) ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,
 5. Noter tasdikli İmza beyannamesi
 6. Geçici teminatın Belediye veznesine yatırıldığına dair makbuz veya mektubu,
 7. Her sayfası ayrı ayrı imzalı, idareden alınmış Şartname (İdari ve Teknik) ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
 8. Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname
 9. Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı
 10. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgesi

             

  4-) İHALENİN:

Yapılacağı Yer :Bafra Belediye Başkanlığı  Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu

Tarih ve Saati                                               :14 Ekim 2022 Cuma Günü 10.30’da yapılacaktır.

Evrakları Sunma Tarih ve Saati                :13 Ekim 2022 Perşembe Günü 17.00’a kadar

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğüne en geç 13/10/2022 Perşembe Günü saat:17.00’a kadar teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Okunma Sayısı : 1992

Resimler