Gayrimenkul Satış İhalesi

13.01.2023


Gayrimenkul Satış İhalesi

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

 

MADDE 1- İlçemizin Emirefendi Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada ve parsel numarası bulunan gayrimenkul; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkul:

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

BAĞIMSIZ

NİTELİK

ARSA-ARAZİ

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

TAHMİNİ BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

EMİREFENDİ

413

5

2

TESHİN MERKEZİ

1241,09 m2’lik Arsada 2 Nolu Bağımsız Bölüm (100 m2)

200.000,00

6.000,00

10.02.2023

10:00

 

MADDE 3 – İhaleye ilişkin şartname bedeli 500,00 TL olup Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.

 

MADDE 4 - İhaleler Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) Belediye Encümen Toplantı Odasında (Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

 

MADDE 5 - İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 09.02.2023 Perşembe günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

MADDE 6- İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerden Aşağıdaki Şartlar Aranır:

 

a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,     

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

e) Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

 

MADDE 7

 

İhalenin Yapılacağı Yer                  :Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu

 

İhale Tarih ve Saati                         :10 Şubat 2023 Cuma Günü Saat: 10.00’da başlayacaktır.

 

Evrakların Teslim Tarih ve Saati   :09 Şubat 2023 Perşembe Günü Saat: 17.00’a kadar

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

Okunma Sayısı : 2844

Resimler