Gayrimenkul Satış İlanı

03.07.2023


Gayrimenkul Satış İlanı (Aktekkte Mahallesi 2580 Ada 2 Parsel)

    BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

 

MADDE 1- İlçemizin Aktekke Mahallesi 2580 ada 2 parselde bulunan 14.495,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ihale ile tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

 

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkulün:

 

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

İMAR DURUMU

ARSA-ARAZİ

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

TAHMİNİ BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

AKTEKKE

2580

2

ARSA

BETON SANTRALİ

14.495,00

₺25.500.000,00

₺765.000,00

28.07.2023

09:30

 

MADDE 3 – İhaleye ilişkin şartname bedeli 1.000,00 TL olup Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.

 

MADDE 4 – İhale, Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) Belediye Encümen Toplantı Odasında (Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ile yapılacaktır.

 

MADDE 5 - İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 27.07.2023 Perşembe günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne en geç 27.07.2023 Perşembe günü saat 17:00’a kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak 28.07.2023 Cuma günü saat 09:30’ da ihale komisyonu huzurunda olacaklardır.

 

 İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

MADDE 6- İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerden Aşağıdaki Şartlar Aranır:

 

a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,     

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

e) Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı, 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i) Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

MADDE 7

İhalenin Yapılacağı Yer      :Bafra Belediye Başkanlığ Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati              :28 Temmuz 2023 Cuma Günü  Saat: 09.30’da yapılacaktır.

Evrakların Teslim Tarih ve Saati :27 Temmuz 2023 Perşembe Günü Saat: 17.00’a kadar

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Okunma Sayısı : 1743

Resimler