Kira İhale İlanı

11.09.2023


Kira İhale İlanı

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- İlçemizin Hacınabi Mahallesi Tütün Mağazaları 5. Sokak 212 ada 1 nolu parselde bulunan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olan 34. Bağımsız nolu (680m2) gayrimenkul, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

MADDE 2-Kiraya verilecek gayrimenkul ile ilgili şartname Belediye’miz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedelle temin edilebilir.

MADDE 3-İhale Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonunda (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile yapılacaktır.

MADDE 4-Kiraya verilecek yer:

Sıra No

G.Menkul Kodu

Cinsi-Niteliği

Adresi

Muhammen Kira Bedeli (Yıllık) TL

Geçici Teminat (TL)

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

1

118

680 m2’lik taşınmaz

Hacınabi Mahallesi Tütün Mağazaları 5. Sokak 212 ada 1 nolu parselde bulunan 34. Bağımsız nolu (680m2) taşınmaz

6.000,00

540,00

3 Yıl

22.09.2023

10.00

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,

d)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

e)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

f)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

g)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

 

MADDE 6-İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 21.09.2023 Perşembe günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir.

 

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

İhalenin Yapılacağı Yer                              :Bafra Belediye Başkanlığın Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                                     :22 Eylül 2023 Cuma Günü 10.00’da yapılacaktır.

Evrakları Sunma Tarih ve Saati                :21 Eylül 2023 Perşembe Günü 17.00’a kadar

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Okunma Sayısı : 1282

Resimler