Yıkım İhalesi İlanı

05.10.2023


Bafra Belediyesi Hizmet Binası ve Otel’in hurda malzeme (binaların yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme) karşılığında, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yıkılması ve yıkıntı atıklarının taşınması işleri yaptırılacaktır.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

 

            1-İlçemiz Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi 13 ada 3 ve 4 nolu parsellere isabet eden Bafra Belediyesi Hizmet Binası ve Otel’in hurda malzeme (binaların yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme) karşılığında, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yıkılması ve yıkıntı atıklarının taşınması işleri yaptırılacaktır.

            2-İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bafra Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) yatırılarak, alınacak makbuzun ibrazı karşılığında Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.

            3-Teklif verecek istekliler, ayrıntılı bilgi için, Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne şahsen veya 444 55 69 numaralı telefon ile başvuruda bulunabileceklerdir.

            4-İhaleye konu binaların yıkımı karşılığında, yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme, ihaleye katılmaya hak kazanan istekliye 266.252,87 TL. muhammen bedel üzerinden verilecektir.

            5-İhalede yarışma (artırım) bu muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Başka bir ifade ile; ihale en yüksek bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eden veya edecek olan yüklenicinin uhdesinde olacaktır. İhalede gerçekleşecek bedel YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye sözleşme yapılmasından önce ödenecektir.

            6-Geçici teminat, muhammen bedeli üzerinden alınacak olup; oranı %3, tutarı 7.990,00 TL’ dır.)

            7-Bahse konu ihale 17.10.2023 tarihinde, Salı Günü Saat 10.00’da Belediye Başkanlık Makamında, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

            8-İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A)-Kanuni ikametgâh belgesi,

B)-Tebligat için adres göstermesi,

C)-Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

       a)-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

       b)-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

D)-Geçici teminatını vermesi; ( 2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler )

E)-İmza sirkülerini vermesi,

       a)-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

       b)-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

F)-İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

G)-İhaleye katılanın veya vekilinin Bafra Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

H)-2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair Kamu İhale Kurumu internet  adresinden alınmış sorgulamaya dair belge,

I)-Yıkımı yapılacak yapıların yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer gördü belgesi,

J)-Yıkım Teknik Sorumlusu bulunduracağına dair taahhüt. Ayrıca bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalar için fenni mesul taahhütnamesi,

K)-İhale tarihine kadar gerçekleştirdiği yıkım işlerine ait İş Bitirme Belgeleri veya İnşaat Mühendisliği Mezuniyet Belgesi,

L)-Yıkım ve enkaz kaldırma işlerinde kullanılacak iş makinesi ve araçların listesi. (Kendisine ait ve/veya kiralayacağı)

M)-Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

 

9-Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü adresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

Okunma Sayısı : 1509

Resimler