Kira İhale İlanı

23.10.2023


Mülkiyeti belediyemize ait, ilçemizin İshaklı Mahallesi Yeni Hastane Sokakta bulunan taşınmazlar Açık Teklif Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1- Mülkiyeti belediyemize ait, ilçemizin İshaklı Mahallesi Yeni Hastane Sokak 894 ada 3 (5248,19 m²) ve 894 ada 4 nolu (5905,20 m²) parsellerde bulunan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

MADDE 2-Kiraya verilecek mülkiyeti belediyemize ait, ilçemizin İshaklı Mahallesi Yeni Hastane Sokak 894 ada 3 (5248,19 m²) ve 894 ada 4 nolu (5905,20 m²) parsellerde bulunan taşınmazlar ile ilgili şartname belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedelle temin edilebilir.

MADDE 3-İhale Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonunda (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile yapılacaktır.

MADDE 4-Kiraya verilecek yer:

Sıra No

Gayrimenkul No

Niteliği

Ada Parsel

Yüzölçümü

Adresi

Muhammen Kira Bedeli (1.Yıl) TL

Geçici Teminat (TL)

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

1

120682

Kapalı Spor Tesisi Alanı

 

894/3

5248,19 m²

İshaklı Mahallesi

Yeni Hastane Sokak

 

60.000,00

5.400,00

3 Yıl

03.11.2023

10.00

16707

894/4

5905,20 m²

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,

d)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

e)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

f)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

g)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

 

MADDE 6-İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 02.11.2023 Perşembe günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir.

 

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

İhalenin Yapılacağı Yer                              :Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                                     :03 Kasım 2023 Cuma Günü 10.00’da yapılacaktır.

Evrakları Sunma Tarih ve Saati                :02 Kasım 2023 Perşembe Günü 17.00’a kadar

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Okunma Sayısı : 1269

Resimler