Açık Teklif Artırma Usulü ile kira ihalesi İlanı

15.02.2024


İlçemizin İshaklı Mahallesi Yeni Hastane Sokak 894 ada 3 (5248,19 m²) ve 894 ada 4 nolu (5905,20 m²) parsellerde bulunan taşınmazların Açık Teklif Artırma Usulü ile kira ihalesi İlanı

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1- Mülkiyeti belediyemize ait, İlçemizin İshaklı Mahallesi Yeni Hastane Sokak 894 ada 3 (5248,19 m²) ve 894 ada 4 nolu (5905,20 m²) parsellerde bulunan taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

MADDE 2-Kiraya verilecek Mülkiyeti belediyemize ait, İlçemizin İshaklı Mahallesi Yeni Hastane Sokak 894 ada 3 (5248,19 m²) ve 894 ada 4 nolu (5905,20 m²) parsellerde bulunan taşınmazlar ile ilgili şartname Belediye’miz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 1.000,00 TL bedelle temin edilebilir.

MADDE 3-İhale, Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) Bafra Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Odasında 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile yapılacaktır.

MADDE 4-Kiraya verilecek yer:

Sıra No

Gayrimenkul No

Niteliği

Ada Parsel

Yüzölçümü

Adresi

Muhammen Kira Bedeli (1.Yıl) TL

Geçici Teminat (TL)

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

1

120682

Kapalı Spor Tesisi Alanı

 

894/3

5248,19 m²

İshaklı Mahallesi

Yeni Hastane Sokak

 

70.000,00

6.300,00

3 Yıl

27.02.2024

10.00

16707

894/4

5905,20 m²

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,

d)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

e)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

f)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

g)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

 

MADDE 6-İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 26.02.2024 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

İhalenin Yapılacağı Yer       :Bafra Belediye Başkanlığı  Belediye Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Odası

İhale Tarih ve Saati              :27 Şubat 2024 Salı Günü 10.00’da yapılacaktır.  

Evrakları Sunma Tarih ve Saati                       :26 Şubat 2024 Pazartesi Günü 17.00’a kadar

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Okunma Sayısı : 1036

Resimler